Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2018-19

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΑΝΟΥΚΑΡΑ 7
Τ.Κ. 19500 ΤΗΛ: 22920 25328 fax 2292025328 κιν. 6974010107
Mail: eklavrio@gmail.com , blog: ergatikokentrolavriou.blogspot.com
ΕΔΡΑ ΛΑΥΡΙΟ 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους και άνεργους, ότι άνοιξε το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, το οποίο δέχεται αιτήσεις από την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018 μέχρι την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 και ώρα 23:59
Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 11 Ιουλίου 2018 έως τις 10 Ιουλίου 2019 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. 
Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια: 
·      · από μία έως 10 διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές 
τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή 
·      · από μία έως 5 διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές 
τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας. 
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν, για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών, μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ. 

Τοδικαίωμαστηνξεκούρασηκαιστηναναψυχήμέσααπόταπρογράμματακοινωνικούτουρισμούτατελευταίαχρόνιαέχεικουτσουρευτείαπότοναριθμότων"δικαιούχωνκαιτων"ωφελούμενωνωςτονπροϋπολογισμόκαιταποσάπουδιατίθενταιαλλάκαιτοναριθμόημερώνπουπροτείνονταιγιαδιακοπές.

Ειδικάσεμίαπερίοδοπουαπόταεπίσημαστοιχείααναφέρεταιπωςπάνωαπότο50%τωννοικοκυριώναδυνατείναπληρώσειέστωκαιγιαμίαβδομάδαδιακοπώνγιαμιαακόμαχρονιάπροβλέπεταιναεκδοθούνμόλις150.000 δελτίακοινωνικούτουρισμούσεεργαζόμενουςκαιανέργουςαπότονΟΑΕΔΟαριθμόςαυτόςείναιπολύμικρότεροςσεσχέσημεαυτάπουδίνοντανπριντηνκατάργησητηςΕργατικήςΕστίαςαλλάκυρίωςσεσχέσημετιςανάγκεςτωνεργατικών-λαϊκώνοικογενειώνΓιαναγίνειαντιληπτότοπετσόκομμανασημειωθείότιτο2009οαριθμόςτωνδελτίωνκοινωνικούτουρισμούανερχότανστις750.000,ενώτο2011,πριντηνκατάργησητουΟΕΕσε550.000.

Αίτηματωνεργαζόμενωνκαιόλωντωνσυνδικαλιστικώνοργανώσεωνπρέπειναείναιηγενίκευσητουκοινωνικούτουρισμούμεεξασφάλισηφτηνώνκαλοκαιρινώνδιακοπώναλλάκαιολιγοήμερωνδιακοπώνκατάτηδιάρκειατουχρόνουηδιεύρυνσητουγιαόλουςτουςεργαζόμενουςτηνεολαίατουςσυνταξιούχους.


Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου